Friday, April 20, 2018

Job: Գյուղ��տնտեսական բիզնեսի պրո��ուկտների պլանավորման �� կառավարման բաժնի մասնագետ at ACBA-Credit Agricole Bank CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Banking/credit

Type: Full time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

RequiredQualifications

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ ֆինանսների ոլորտում, մագիստրոսի կոչումը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Նվազագույնը 2 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային համակարգում,
 • Տվյալների բազաների հետ աշխատանքի ունակություն, վերլուծական հմտություններ,
 • Բանկային համակարգը կարգավորող օրենսդրական և նորմատիվային ակտերի իմացություն,
 • Գյուղատնտեսության ոլորտի, առկա միտումների գերազանց իմացություն, բանկային գործունեությունը զարգացնելու ուղիների վերաբերյալ հստակ պատկերացում
 • Թիմային աշխատանքի, խնդիրների լուծման, բանկացությունների և հաղորդակցության, միջանձնային հարաբերությունների հմտություններ,
 • MS Office ծրագրային փաթեթի գերազանց իմացություն,
 • Ստեղծագործ միտք, նորարար լուծումներ փնտրելու և հստակ որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն:

Benefits

Job URL: iJob.am - Գյուղատնտեսական բիզնեսի պրոդուկտների պլանավորման և կառավարման բաժնի մասնագետ @ ACBA-Credit Agricole Bank CJSC

Job: Senior accountant at SCDM LLC Subsidiary of Deloitte Audit Analytics GmbH Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Accounting/Bookkeeping

Type: Full time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Manage and oversee the overall work of the Accounting Department
 • Establish and control Company accounting policies according to the local laws

 • Create and submit reports to local tax authorities and other interested state bodies

 • Oversee all the balancing of the accounts at the end of the financial year

 • Verify, allocate, post and reconcile accounts payable and receivable

 • Produce error-free accounting reports and present their results to owners of the company

 • Analyze financial information and summarize financial status

 • Perform month-end accounting activities and supervise the day-to-day operation of the Accounting Department

 • Perform project cost forecasts/ budgets, cost tracking, monitoring and controls

 • Assist with tax audits and tax returns

 

RequiredQualifications

 • Master’s  degree in Accounting, Finance or a relevant field

 • 4 years of proven experience as a financial controller or an accountant

 • Possession of a Certified Accountant's qualification is a plus

 • Thorough knowledge of local accounting, tax, labor legislation, rules and regulations and accounting standards (knowledge of IFRS is a plus)

 • In-depth understanding of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)

 • Familiarity with financial accounting statements

 • Excellent computer skills including advanced knowledge of Excel and accounting software packages (Armenian Software)

 • Excellent knowledge of English (knowledge of German will be considered to be an asset)  

 • Highly responsible and accurate person who is extremely attentive to details

 • Strong problem-solving and decision-making skills

 • Team player with the ability to demonstrate outstanding leadership with good communication, interpersonal and management skills

 • Self-motivated personality with the ability to work under pressure proactively and independently

Benefits

Job URL: iJob.am - Senior accountant @ SCDM LLC Subsidiary of Deloitte Audit Analytics GmbH

Job: Mid-level Front-end Engineer at Digitain LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Software development

Type: Full time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Develop, test, debug standards-compliant, cross-browser compatible web applications
 • Enhance and modify existing applications as needed to add new features or improve user-experience
 • Diagnose and troubleshoot problems with existing applications
 • Interact and communicate with designers, developers, QA testers, copywriters, product owners and others in order to understand requirements and scope of work
 • Play active role in defining and implementing best practices, standards and procedures including quality and delivery methodologies
 • Conduct research and develop proof of concepts
 • Participate in and contribute to all Agile Scrum ceremonies
 • Be ready to learn new languages and technologies.

RequiredQualifications

 • Good knowledge of JavaScript, HTML5 and CSS3;
 • 1-2 years of experience with UI technology stack HTML5 and CSS3;
  Experience of using responsive design;
 • Show willingness to learn some C# syntax (for using Razor);
 • Experience with front-end frameworks/libraries like React, AngularJS and CSS preprocessors like Sass and LESS will be viewed as advantage.

Benefits

Job URL: iJob.am - Mid-level Front-end Engineer @ Digitain LLC

Job: Senior QA Engineer/ Goris at Instigate Mobile CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Information Technology

Type: Full Time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary: Competitive salary and package of benefits including medical insurance, plus a bonus to cover extra expenses of staying in Goris.

Description
Instigate Mobile is looking for a Senior Quality Assurance Engineer as a full-time team member to join its team in Goris, Armenia. Yerevan can also be considered for ramp-up period. He/she will lead the design and development of the automated testing solutions for projects from various industries.

Responsibilities
-Work closely with the development team to define test plans and test cases throughout the development lifecycle
-Design test automation frameworks which will be used to implement automated test suites
-Plan, schedule and perform manual and automated software tests both during early development stages, pre-release and post-release periods
-Be responsible for tracking and troubleshooting defects
-Report periodically on the current QA status of the product
-Improve continuously the QA process by introducing new tools/frameworks/methodologies and developing internal productivity tools
-Schedule, organize and complete the work in accordance with deadlines

RequiredQualifications
-At least 4 years of experience in QA
-2+ years of experience as a Senior QA Engineer
-Expert knowledge of the quality assurance techniques, testing concepts and methodologies, including tools like TestRail, Testlink etc
-Solid understanding of the overall software product development/release lifecycle and practical experience in SCRUM/Agile development process, including related tools like JIRA, Trello, Confluence
-Expert knowledge and solid practical experience in test automation tools/frameworks like Postman, Selenium, Appium, jUnit/TestNG, JMeter etc,
-Expert knowledge of one of the following programming languages: Java, Python, Ruby, JS
-Proficiency in fundamental technologies used in web/mobile apps development, e.g. HTTP/HTTPS, websockets, SQL/noSQL
-Excellent interpersonal and oral/written communication skills
-Good leadership skills, including strong mentoring, motivating and inspiring abilities
-Excellent knowledge of verbal and written English/Russian languages

-DESIRED QUALIFICATIONS
-Experience in cloud computing technologies, like AWS, Redhat OpenShift
-Experience in continuous integration/dev ops tools and technologies like Jenkins, CircleCI, Docker, Kubernetes
-Solid practical experience of working on Linux platform
-Team management experience

Benefits

Job URL: iJob.am - Senior QA Engineer/ Goris @ Instigate Mobile CJSC

Job: QA Engineer at «Ինս��իգեյթ Մոբայլ» ՓԲԸ Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Quality Assurance /Control

Type: Full time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • work closely with the development team to define test plans and test cases throughout the development lifecycle,
 • participate in the design and implementation of test automation frameworks,
 • implement automated test suites based on the product test plans,
 • plan, schedule and perform manual and automated software tests both during early development stages, pre-release and post-release periods,
 • be responsible for tracking and troubleshooting defects,
 • report periodically on the current QA status of the product,
 • schedule, organize and complete work in accordance with the deadlines.

 

RequiredQualifications

 • at least 3 years of experience in QA,
 • 1+ years of experience as a QA Engineer,
 • expert knowledge of the quality assurance techniques, testing concepts and methodologies including tools like TestRail, Testlink etc,
 • solid understanding of the overall software product development/release lifecycle and practical experience in SCRUM/Agile development process, including related tools like JIRA, Trello, Confluence,
 • good knowledge and practical experience in test automation tools/frameworks like Postman, Selenium, Appium, jUnit/TestNG, JMeter etc,
 • good knowledge of one of the following programming languages: Java, Python, Ruby, JS,
 • proficiency in fundamental technologies used in web/mobile apps development, e.g. HTTP/HTTPS, websockets, SQL/noSQL,
 • excellent interpersonal and oral/written communications skills,
 • good knowledge of verbal and written English/Russian languages.

 

Desired qualifications

 • experience in cloud computing technologies like AWS, Redhat OpenShift,
 • experience in continuous integration/dev ops tools and technologies like Jenkins, CircleCI, Docker, Kubernetes,
 • practical experience of working on Linux platform.

Benefits

Job URL: iJob.am - QA Engineer @ «Ինստիգեյթ Մոբայլ» ՓԲԸ

Job: Creative journalist / content strategist at 10Web LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Communications/Journalism

Type: Full time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Regularly produce various content types, including email, social media posts, educational blogs and white papers

 • Actively manage and promote our blog, and pitch articles to relevant third-party platforms

 • Edit content produced by other members of the team

 • Analyze content marketing metrics and makes changes as needed

 • Collaborate with other departments to create innovative content ideas

 • Create content marketing campaigns to drive leads and subscribers Use SEO best practices to generate traffic to our site

RequiredQualifications

 

 • Bachelor’s degree in English, Journalism or related field

 • At least 2 years of experience in a related field

 • Knowledge of digital marketing tactics, including SEO, email marketing and web analytics

 • Real excellent writing skills of English,

 • Ability to communicate and collaborate effectively

 • The ability to consistently meet tight deadlines

 • Experience using WordPress, Weebly, and/or Joomla! preferred

Benefits

Job URL: iJob.am - Creative journalist / content strategist @ 10Web LLC

Job: Senior QA Engineer at «Ինստիգեյթ Մոբայլ» ՓԲԸ Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Quality Assurance /Control

Type: Full time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • work closely with the development team to define test plans and test cases throughout the development lifecycle,
 • design test automation frameworks which will be used to implement automated test suites,
 • plan, schedule and perform manual and automated software tests both during early development stages, pre-release and post-release periods,
 • be responsible for tracking and troubleshooting defects,
 • report periodically on the current QA status of the product,
 • improve continuously the QA process by introducing new tools/frameworks/methodologies and developing internal productivity tools,
 • schedule, organize and complete the work in accordance with deadlines.

RequiredQualifications

 • at least 4 years of experience in QA,
 • 2+ years of experience as a Senior QA Engineer,
 • expert knowledge of the quality assurance techniques, testing concepts and methodologies, including tools like TestRail, Testlink etc,
 • solid understanding of the overall software product development/release lifecycle and practical experience in SCRUM/Agile development process, including related tools like JIRA, Trello, Confluence,
 • expert knowledge and solid practical experience in test automation tools/frameworks like Postman, Selenium, Appium, jUnit/TestNG, JMeter etc,
 • expert knowledge of one of the following programming languages: Java, Python, Ruby, JS,
 • proficiency in fundamental technologies used in web/mobile apps development, e.g. HTTP/HTTPS, websockets, SQL/noSQL,
 • excellent interpersonal and oral/written communication skills,
 • good leadership skills, including strong mentoring, motivating and inspiring abilities,
 • excellent knowledge of verbal and written English/Russian languages.

 

DESIRED QUALIFICATIONS

 • experience in cloud computing technologies, like AWS, Redhat OpenShift
 • experience in continuous integration/dev ops tools and technologies like Jenkins, CircleCI, Docker, Kubernetes,
 • solid practical experience of working on Linux platform,
 • team management experience.

 

Benefits

Job URL: iJob.am - Senior QA Engineer @ «Ինստիգեյթ Մոբայլ» ՓԲԸ

Job: Software Engineer at Instigate Mobile CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Information Technology

Type: Full Time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary: Competitive salary and package of benefits including medical insurance.

Description
Instigate Mobile is looking for a SW Engineer as a full-time team member to join its team in Yerevan, Armenia. He/she will develop engineering solutions to process and analyze big data.

Responsibilities
-Work closely with the product team to define the project requirements, development lifecycle
-Design test automation frameworks which will be used to implement automated test suites
-Plan, schedule and perform manual and automated software tests both during early development stages, pre-release and post-release periods
-Be responsible for tracking and troubleshooting defects
-Report periodically on the current QA status of the product
-Improve continuously the QA process by introducing new tools/frameworks/methodologies and developing internal productivity tools
-Schedule, organize and complete the work in accordance with deadlines

RequiredQualifications
-3+ years of experience as a SW Engineer
-Solid understanding of data processing methodologies and solutions, including ETL, MapReduce, Hadoop/Hive etc.
-Solid understanding of the overall software product development/release lifecycle and practical experience in SCRUM/Agile development process, including related tools like JIRA, Trello, Confluence
-Expert knowledge of one of the following programming languages: Java, Python, Ruby, JS
-Expert proficiency in fundamental technologies used in web/mobile apps development, e.g. HTTP/HTTPS, websockets, SQL/noSQL
-Excellent interpersonal and oral/written communication skills
-Excellent knowledge of verbal and written English/Russian languages

-DESIRED QUALIFICATIONS
-Experience in cloud computing technologies, like AWS, Redhat OpenShift
-Experience in continuous integration/dev ops tools and technologies like Jenkins, CircleCI, Docker, Kubernetes
-Solid practical experience of working on Linux platform

Benefits

Job URL: iJob.am - Software Engineer @ Instigate Mobile CJSC

Job: QA Engineer/ Goris at Instigate Mobile CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Information Technology

Type: Full Time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary: Competitive salary and package of benefits including medical insurance, plus a bonus to cover extra expenses of staying in Goris.

Description
Instigate Mobile is looking for a Quality Assurance Engineer as a full-time team member to join its team in Goris, Armenia. Yerevan can also be considered for ramp-up period. He/she will develop automated testing solutions for projects from different industries.

Responsibilities
-Work closely with the development team to define test plans and test cases throughout the development lifecycle
-Participate in the design and implementation of test automation frameworks
-Implement automated test suites based on the product test plans
-Plan, schedule and perform manual and automated software tests both during early development stages, pre-release and post-release periods
-Be responsible for tracking and troubleshooting defects
-Report periodically on the current QA status of the product
-Schedule, organize and complete work in accordance with the deadlines

RequiredQualifications
-At least 3 years of experience in QA
-1+ years of experience as a QA Engineer
-Expert knowledge of the quality assurance techniques, testing concepts and methodologies including tools like TestRail, Testlink etc
-Solid understanding of the overall software product development/release lifecycle and practical experience in SCRUM/Agile development process, including related tools like -JIRA, Trello, Confluence
-Good knowledge and practical experience in test automation tools/frameworks like Postman, Selenium, Appium, jUnit/TestNG, JMeter etc
-Good knowledge of one of the following programming languages: Java, Python, Ruby, JS, proficiency in fundamental technologies used in web/mobile apps development, e.g. HTTP/HTTPS, websockets, SQL/noSQL
-Excellent interpersonal and oral/written communications skills
-Good knowledge of verbal and written English/Russian languages

-Desired qualifications
-Experience in cloud computing technologies like AWS, Redhat OpenShift
-Experience in continuous integration/dev ops tools and technologies like Jenkins CircleCI, Docker, Kubernetes
-Practical experience of working on Linux platform

Benefits

Job URL: iJob.am - QA Engineer/ Goris @ Instigate Mobile CJSC

Job: Management Accountant at "Derjava S" CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category:

Type: Full Time

Deadline: 13-May-18 00:00:00

Salary: Based on qualification.

Description
"Derjava S" CJSC is inviting qualified professionals to fulfill the position of Management Accountant.

Responsibilities
- Prepare statutory accounts and management reports using financial and non-financial data, deliver all requested reports and analysis in a timely manner;
- Organize and control the bookkeeping of the Company;
- Prepare budgets and projections, cost/ revenue estimates;
- Conduct prime cost calculations, variance analysis and performance monitoring;
- Perform other job-related duties.

RequiredQualifications
- Higher education in Economics, Finance, Accounting or in other related field;
- At least 2 years of work experience in a relevant position; experience in manufacturing will be a plus;
- Excellent command of MS Office tools (Word, Excel and Outlook);
- Fluency in Armenian and Russian languages; knowledge of English language is an advantage;
- Knowledge of 1C; knowledge of AS will be a plus;
- Knowledge of accounting standards and tax legislation is a plus;
- Analytical thinking skills, sense of responsibility and commitment to work;
- Ability to work under pressure;
- Effective communication skills.

Benefits

Job URL: iJob.am - Management Accountant @ "Derjava S" CJSC

Job: Անվտանգության բ��ժնի ՏՏ մասնագետ at Global Credit UCO CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Software development

Type: Full time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

RequiredQualifications

- ՏՏ ոլորտի համապատասխան որակավորում

- 1-3 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային (նախընտրելի է տեղեկատվական անվտանգության կառավարման ուղղվածությամբ) կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում

-Համակարգչային ծրագրերի տիրապետում
ՀԾ Բանկ 4.0-ի իմացությունը առավելություն է

- Վերլուծական աշխատանքներ իրականացնելու ունակություն

- Թիմում աշխատելու ունակություն

- Պարտաճանաչություն և կարգապահություն

- Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իամցություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Անվտանգության բաժնի ՏՏ մասնագետ @ Global Credit UCO CJSC

Job: Հետգործառնական ձևակերպումն��րի բաժնի նոտարական ձևակերպումներ իրականացնո�� մասնագետ at Global Credit UCO CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Banking/credit

Type: Full time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

RequiredQualifications

 • Կանոնակարգված միջավայրում աշխատելու կարողություն,
 • Նույնաբնույթ և բազմաքանակ գործարքներով (գործողություններով) աշխատելու պատրաստակամություն և կարողություն,
 • Կարգապահության և պատասխանատվության բարձր զգացում,
 • Ակտիվություն, ճարպկություն
 • Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Հետգործառնական ձևակերպումների բաժնի նոտարական ձևակերպումներ իրականացնող մասնագետ @ Global Credit UCO CJSC

Job: Խնդրահարույց վարկ��րի կառավարման բաժնի մասնագետ at Global Credit UCO CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Banking/credit

Type: Full time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

RequiredQualifications

-Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ
-MS Office գերազանց իմացություն, մասնավորապես՝ Excel, Word, Outlook
- Գրասենյակից դուրս աշխատելու պատրաստակամություն
-Հանձնարարված աշխատանքները ժամանակին և պատշաճ կերպով կատարելու ունակություն
-Հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու հմտություն
-Բարդ իրավիճակներում լուծումներ գտնելու կարողություն- -Թիմում աշխատելու ունակություն

 -Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իամցություն

-«ՀԾ Բանկ 4.0» համակարգի իմացությունը առավելություն է

Benefits

Job URL: iJob.am - Խնդրահարույց վարկերի կառավարման բաժնի մասնագետ @ Global Credit UCO CJSC

Job: SW Engineer at «Ինստիգեյթ Մոբայլ» ՓԲԸ Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Software development

Type: Full time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • work closely with the product team to define the project requirements, development lifecycle,
 • design test automation frameworks which will be used to implement automated test suites,
 • plan, schedule and perform manual and automated software tests both during early development stages, pre-release and post-release periods,
 • be responsible for tracking and troubleshooting defects,
 • report periodically on the current QA status of the product,
 • improve continuously the QA process by introducing new tools/frameworks/methodologies and developing internal productivity tools,
 • schedule, organize and complete the work in accordance with deadlines.

RequiredQualifications

 • 3+ years of experience as a SW Engineer,
 • solid understanding of data processing methodologies and solutions, including ETL, MapReduce, Hadoop/Hive etc,
 • solid understanding of the overall software product development/release lifecycle and practical experience in SCRUM/Agile development process, including related tools like JIRA, Trello, Confluence,
 • expert knowledge of one of the following programming languages: Java, Python, Ruby, JS,
 • expert proficiency in fundamental technologies used in web/mobile apps development, e.g. HTTP/HTTPS, websockets, SQL/noSQL,
 • excellent interpersonal and oral/written communication skills,
 • excellent knowledge of verbal and written English/Russian languages.

DESIRED QUALIFICATIONS

 • experience in cloud computing technologies, like AWS, Redhat OpenShift,
 • experience in continuous integration/dev ops tools and technologies like Jenkins, CircleCI, Docker, Kubernetes,
 • solid practical experience of working on Linux platform.

Benefits

Job URL: iJob.am - SW Engineer @ «Ինստիգեյթ Մոբայլ» ՓԲԸ

Job: Recruitment Specialist at Target Group CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Human Resources

Type: Full time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Participate in designing and implementing the overall recruiting strategy;
 • Develop and update job descriptions and job specifications;
 • Perform job and task analysis to document job requirements and objectives;
 • Prepare recruitment materials and post jobs to appropriate job portals etc.;
 • Sourcing and attracting candidates by using databases, social media etc.;
 • Prepare, conduct and interpret relevant valid testing toolkit for each job;
 • Conduct interviews using various reliable recruiting and selection tools/methods to filter candidates within schedule;
 • Assess applicants’ relevant knowledge, skills, attitudes and experience;
 • Provide analytical and well documented recruiting reports to the rest of the team;
 • Promote company’s reputation.

RequiredQualifications

•       University degree in Psychology, Social Sciences or related field;

•       At least 3 years of professional experience in recruitment or assessment;

•       Fluency in Armenian, Russian and English languages;

•       Computer literacy;

•       Ability to work with skills assessment methods;

•       Highly developed interpersonal, negotiation, presentation and communication skills;

•       Good attention to detail;

•       Ability to conduct different types of interviews (structured, competency-based, stress etc);

•       Experienced with various selection processes.

Benefits

Job URL: iJob.am - Recruitment Specialist @ Target Group CJSC

Job: Rental Agent at Sixt Armenia (Fora LLC) Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Service & Security

Type: Full Time

Deadline: 17-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

- Give the customer complete information concerning the car model and its extras
- Check-out and check-in the cars
- Fill-in all the necessary documentation
- Drive the vehicles from airport station to headquarters for technical check and maintenance when needed
- Treat the customers in a polite and competent way
- Be aware of the company, prices, rental conditions and other company procedures
- Give full and competent information to the customers
- Provide a high level of customer service
- Handle customer special requests if possible
- Perform other related duties as required
- Keep the image of "Sixt" brand high

RequiredQualifications

- Strong verbal and written communication skills in English and Russian languages
- Ability to work at night shifts, as well
- Work experience will be a plus, but not mandatory
- Excellent customer service skills
- Excellent communication skills
- High sense of responsibility and attention to details
- Driving license is a must

Benefits

Job URL: iJob.am - Rental Agent @ Sixt Armenia (Fora LLC)

Job: Sales Specialist at "SPS Cigaronne" LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category:

Type: Full Time

Deadline: 19-May-18 00:00:00

Salary:

Description
"SPS Cigaronne" LLC is looking for a Sales Specialist.

Responsibilities
- Go on business trips to represent the Company and to establish business contacts;
- Carry out monitoring of cigarette and vodka external markets;
- Hold preliminary negotiations and form commercial relations with retail and wholesale companies abroad;
- Prepare the required package of documents for preparing and concluding contracts with foreign partners, if necessary, participate in signing of them;
- Organize and oversee product export documentation with partners and relevant government agencies, ensure compliance with legal requirements;
- Supervise the implementation of the concluded contracts;
- Implement other job-related functions.

RequiredQualifications
- Higher education;
- Excellent knowledge of English language;
- Presentable appearance;
- Knowledge of the terms and conditions of contract signing and execution;
- Knowledge of ways of the analysis, collecting, processing and information transfer;
- Knowledge of basis of marketing, principles and psychology of sales;
- Knowledge of business ethics and rules for establishing business relationships;
- Effective negotiation skills.

Benefits

Job URL: iJob.am - Sales Specialist @ "SPS Cigaronne" LLC

Job: Web Developer at Basic Group LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Software development

Type: Full time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Writing well designed, testable, efficient code by using best software development practices
 • Creating website layout/user interfaces by using standard HTML/CSS practices
 • Integrating data from various back-end services and databases

RequiredQualifications

 • Bachelor’s degree
 • Expert understanding HTML5, CSS3, and jQuery
 • Expert in server-side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS
 • Expert understanding of asynchronous request handling, partial page updates, and AJAX
 • Deep understanding of cross-browser compatibility issues and ways to work around them
 • Expert in media-rich web pages that are optimized for loading video, audio, and lots of images

Benefits

Job URL: iJob.am - Web Developer @ Basic Group LLC

Job: Accountant Trainer at Business Development Group (BDG) Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Accounting/Bookkeeping

Type: Training

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Պահպանել պրոֆեսիոնալ  և քաղաքավարի հաղորդակցում ուսանողների հետ,

 • Ուսանողներին տրամադրել դասընթացի նյութերը ժամանակին, որպեսզի ուսանողը նախքան դասն արդեն իսկ տեղեկացված լինի տվյալ օրվա թեմայից,

 • Դասընթացի շրջանակներում, մշտապես  կապ պահպանել ուսանողների հետ և պատասխանել նրանց հուզող հարցերին դասընթացի նյութերի և թեմաների վերաբերյալ,

 • Կազմել թեստեր՝ դասընթացի ավարտական  քննության համար։

RequiredQualifications

 • Համապատասխան ոլորտում աշխատանքային փորձ (առնվազն 5 տարի), քանի որ մենք աշխատում ենք պրոֆեսիոնալ և խոստումնալից փորձ ունեցող թրեյներների հետ,

 • Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին տիրապետում (ՀՀՄՍ),

 • Հարկային օրենսգրքի իմացություն,

 • Դասընթացը վարելու կարողություն, քանի որ մեր ընկերության հիմնական գործառույթը հենց թրեյնինգների կազմակերպումն է,

 • Ուսուցանելու, ուղղորդելու և առաջնորդելու ունակություններ՝ դասընթացն արդյունավետ անցկացնելու համար։

Benefits

Job URL: iJob.am - Accountant Trainer @ Business Development Group (BDG)

Job: ՀԱՇՎԱՊԱՀ at Alfa Pharm CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Accounting/Bookkeeping

Type: Full time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Գործընկերների կողմից և գործընկերներին դուրս գրվող հաշիվ-ապրանքագրերը և տեղափոխման փաստաթղթերը ձևակերպել ծրագրային բազաներում,
 • Իրականացնել կազմակերպության ապրանքաշրջանառության և դեբիտոր-կրեդիտորների հաշվառման գործընթացները,
 • Իրականացնել աշխատավարձի հաշվարկ և կազմել վճարման հանձնարարագրերը,
 • Մուտքագրել ծրագրային բազաներում ընթացիկ այլ գործարքների վերաբերյալ համապատասխան գործառնությունները,
 • Վարել մանրածախ շրջանառության հաշվառումը,
 • Իրականացնել ապրանքանյութական արժեքների և հիմնական միջոցների , դրանց շարժերի հետ կապված գործառնությունների արտացոլումը,
 • Մասնակցել ընկերության գույքագրման աշխատանքներին,
 • Ծրագրային բազաներ մուտքագրել կազմակերպությանն առնչվող բանկային քաղվածքները,
 • Ներկայացնել հաստատման հաշվարկած վճարաթերթիկները և այլ վճարային փաստաթղթերը,
 • Գրանցել առհաշիվ գործարքներին առնչվող առաջնային փաստաթղթերը,
 • Կազմել և ներկայացնել հաստատման դրամարկղային փաստաթղթերը,
 • Անհրաժեշտության դեպքում աջակցել կամ փոխարինել թիմակիցներին,
 • Կատարած աշխատանքների վերաբերյալ կազմել համապատասխան հաշվետվություններ:

RequiredQualifications

 • Հաշվապահական, ֆինանսական կամ ֆիզիկամաթեմաթիկակական բարձրագույն կրթություն,
 • Հաշվապահական կամ ֆինանսական ոլորտում աշխատանքային փորձ,
 • Հաշվապահական ստանդարտների իմացություն,
 • ՀԾ, 1C, E-invoicing, ՀԾ-Internet bank, ՀԾ-Client-bank և այլ հարակից հաշվապահական ծրագրերի իմացություն,
 • Microsoft Office փաթեթի իմացություն,
 • Վերլուծական մտածողություն, հաղորդակցման հմտություններ,
 • Համակարգվածություն, ուշադրություն և պատասխանատվություն,
 • Ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման ունակություն,
 • Խնդիրների լուծման և ինքնակատարելագործման ունակություն:

Benefits

Job URL: iJob.am - ՀԱՇՎԱՊԱՀ @ Alfa Pharm CJSC

Job: Խնդրահարույց վարկե��ի կառավարման բաժնի ղեկավար at Global Credit UCO CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Banking/credit

Type: Full time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

RequiredQualifications

-  Բանկային օրենսդրության իմացություն
-Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն 3 տարին ղեկավար պաշտոնում,

-Թիմում աշխատելու ունակություն
-Կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու կարողություն
-Ղեկավարելու և առաջնորդելու ձիրք

-Ֆինանսական և վիճակագրական տվյալներ վերլուծելու ունակություն
-Արագ կողմնորոշվելու ունակություն
- Բարդ իրավիճակներում լուծումներ գտնելու կարողություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Խնդրահարույց վարկերի կառավարման բաժնի ղեկավար @ Global Credit UCO CJSC

Job: Վեբ ծրագրավորման մա��նագետ at EvocaBank CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Տեղեկատվական Տեխնոլոգիա

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary: Մրցակցային

Description
ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ ՓԲԸ հայտարարում է մրցույթ ք. Երևանում Բանկի գլխամասային գրասենյակում Վեբ ծրագրավորման մասնագետի թափուր աշխատատեղի համալրման նպատակով :

Responsibilities
-Բանկի համար Մոբայլ բանկ համակարգի ծրագրավորում
-Բանկին անհրաժեշտ լոկալ ծրագրերի մշակում և ներդնում, անհրաժեշտության դեպքում ինտեգրում ՀԾ Բանկ համակարգին
-Ծրագրային ապահովման հետ կապված թեստավորման աշխատանքների կատարում

RequiredQualifications
-Բարձրագույն մասնագիտական (տեխնիկական) կրթություն
-Առնվազն 1 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ
-JavaScript լեզվի գերազանց իմացություն ( ES6 )
-Sencha Touch 2, Angular 2, Ionic 2 ( ExtJS 6, Type Script) որևիցե մեկի գերազանց իմացություն
-HTML և CSS իմացություն
-NodeJS ծրագրավորման լեզվի իմացությունը ցանկալի է
-SQL(T-SQL) լեզվի իմացությունը ցանկալի է
-C# (.NET) ծրագրավորման իմացությունը ցանկալի է
-Visual Basic ծրագրավորման լեզվի իմացությունը ցանկալի է
-Թիմում աշխատելու և առաջադրանքները համաձայնեցված ժամկետներում կատարելու ունակություններ
-Նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում
-Հայերեն, ռուսերեն լեզուների ազատ տիրապետում, տեխնիկական անգլերենի իմացություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Վեբ ծրագրավորման մասնագետ @ EvocaBank CJSC

Job: C# ծրագրավորման մասնագետ at EvocaBank CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Տեղեկատվական Տեխնոլոգիա

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
«ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ հայտարարում է մրցույթ ք. Երևանում Բանկի գլխամասային գրասենյակում C# ծրագրավորման մասնագետի թափուր աշխատատեղի համալրման նպատակով:

Responsibilities
-Բանկի համար Ինտերնետ բանկ և Մոբայլ բանկ համակարգերի համար վեբ սերվիսների ծրագրավորում
-Բանկին անհրաժեշտ լոկալ ծրագրերի մշակում և ներդնում, անհրաժեշտության դեպքում ինտեգրում ՀԾ Բանկ համակարգին
-Ծրագրային ապահովման հետ կապված թեստավորման աշխատանքների կատարում

RequiredQualifications
-Բարձրագույն մասնագիտական (տեխնիկական) կրթություն
-Առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ C# (.NET) ծրագրավորման բնագավառում
-ADO.NET, LINQ և Entity Framework տեխնոլոգիաների հետ աշխատանքային փորձ
-Վեբ սերվիս տեխնոլոգիաների` WCF և REST իմացություն
-Տվյալների բազաների ծրագրավորման իմացություն, MS SQL աշխատելու հմտություններ
-Թիմում աշխատելու և առաջադրանքները համաձայնեցված ժամկետներում կատարելու ունակություններ
-Նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում
-Հայերեն, ռուսերեն լեզուների ազատ տիրապետում, տեխնիկական անգլերենի իմացություն

Benefits

Job URL: iJob.am - C# ծրագրավորման մասնագետ @ EvocaBank CJSC

Job: Հոսքագծի օպերատո��-կարգավորող at NewPlast CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Ընդհանուր բնույթի աշխատանք

Type: Այլ

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
N/A

Responsibilities
-Կարգավորել հոսքագծի գործընթացի ռեժիմը, հետևել հոսաքծի գործընթացին
-Դատարկել բունկերը կամ այլ սարքավորումները հոսքագծի գործընթացի ավարտից հետո
-Գործարկել և կանգնեցնել համապատասխան սարքավորումները
-Ապահովել սարքավորումների անխափան աշխատանքը
-Կազմակերպել հոսքագծի մոտ աշխատող բանվորների ճիշտ և իրենց հատկացված աշխատատեղերում աշխատանքի կազմակերպումը
-Անվերապահորեն կատարել և հսկել նախօրոք մշակված տեխնոլոգիական ռեժիմների ճիշտ կատարումը
-Կանխել և վերացնել տեխնոլոգիական ռեժիմի խախտումների պատճառները
-Անվերահսկելի խոտանի դեպում անհապաղ տեղեկացնել անմիջական ղեկավարին
-Վարել հերթափոխային գրանցամատյանը` ֆիքսելով ռեժիմային փոփոխությունների պատճառը, թողարկած արտադրանքի և խոտանի քանակը (մետր ), հոսքագիծը կանգնելու ժամը և պատճառը
-Հերթափոխը հանձնելուց առաջ տարանջատել որակյալ, խոտան և կիսախոտան խողովակները
-Նախապատրաստել սարքավորումները (մաքրել, կատարել պրոֆիլակտիկ վերանորոգում` փոխել ներդիրները, փականները և այլն)
-Ապահովել աշխատատեղի և սարքավորումների մաքրությունը և աշխատունակությունը

RequiredQualifications
-Տեխնիկական կրթություն
-Աշխատանքային փորձը տվյալ ոլորտում պարտադիր է
-Պարտաճանաչություն, արագ սովորելու և կողմնորոշվելու ունակություն
-Արագաշարժություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Հոսքագծի օպերատոր-կարգավորող @ NewPlast CJSC

Job: Թերմոպլաստ ա��արատների ապարատավար at NewPlast CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Ինժեներական, Տեխնոլոգիական

Type: Պայմանագրային

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary: Գործարքային

Description
Ընկերությանն անհրաժեշտ է պոլիվինիլքլորիդային (ՊՎՔ) դետալներ արտադրող թերմոպլաստ ապարատների ապարատավար: (Наладчик)

Աշխատանքը լինելու է պոլիվինիլքլորիդային (ՊՎՔ) դետալների հետ:

Աշխատաժամերը՝ չնորմավորված

Աշխատավարձը՝ գործարքային:

Responsibilities
-Աշխատել պոլիվինիլքլորիդային (ՊՎՔ) դետալների հետ
-Իրականացնել ընկերության թերմոպլաստ ապարատների կարգավորում
-Հետևել արտադրանքի չափերին և որակին
-Կատարել պարտականություններից բխող այլ աշխատանքներ

RequiredQualifications
-Մեխանիկական սարգավորումներին տիրապետելու կարողություն
-Տեխնիկական կրթություն
-Պարտաճանաչություն, արագ սովորելու և կողմնորոշվելու ունակություն
-Արագաշարժություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Թերմոպլաստ ապարատների ապարատավար @ NewPlast CJSC

Job: Front-End Developer at Concept Studio Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Software development

Type: Full time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Own the technical decisions, strategy, and architecture for the website
 • Develop and optimize pixel-perfect, responsive website
 • Build, own and manage website frameworks and content management systems
 • Ensure high-performance of the website
 • Passionate about site efficiency as well as clean and compliant code
 • Passionate about creative and trendy design
 • Strong willingness to learn
   

RequiredQualifications

 • Minimum of 2-years of web development experience
 • Solid foundation with responsive frameworks
 • Ability to design, manage, and maintain enterprise level CMS solutions
 • Knowledge and experience in building responsive websites
 • Strong Knowledge of CMS (WordPress),PHP, HTML5, CSS3, and JavaScript/jQuery
 • Knowledge of EmberJS and React is a plus
 • Ability to setup, configure, manage, and perform all phases of web application development, testing, and deployment
 • Keen eye for modern web design and development trends
 • Ability to work in a fast-paced, task-focused, team environment involving technical and non-technical individuals
 • Ability to stay on schedule and produce results in a timely manner
 • Knowledge of SEO is a plus

Benefits

Job URL: iJob.am - Front-End Developer @ Concept Studio

Job: Back-End Developer at Concept Studio Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Software development

Type: Full time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Integration of user-facing elements developed by front-end developers with server side logic
 • Building reusable code and libraries for future use
 • Optimization of the application for maximum speed and scalability
 • Implementation of security and data protection
 • Design and implementation of data storage solutions

RequiredQualifications

 • Bachelor's degree in Computer Science;
 • Min. 3 years of experience
 • Strong communication skills required (English is a plus)
 • Hard-working with strong willingness to learn
 • A strong grasp of PHP, SQL
 • Experience with Laravel
 • A good ability to troubleshoot functional and layout issues

Benefits

Job URL: iJob.am - Back-End Developer @ Concept Studio

Job: Web Developer at EvocaBank CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category:

Type: Full Time

Deadline: 19-May-18 00:00:00

Salary: Competitive, package of benefits, including medical insurance, personal growth.

Description
Evocabank CJSC is looking for a motivated specialist with experience in software development who will design, develop and test software to improve business efficiency and productivity.

Responsibilities
- Perform web service programming for internet banking and mobile banking;
- Implement all the steps of the local software projects from design to integration with AS-Bank system;
- Perform object-oriented analysis; understand the requirements and problems and translate them into functional specifications;
- Initiate and support new business solutions enhancing systems and automating bank operations.

RequiredQualifications
- Higher education in IT or in a technical field;
- At least 1 year of professional experience;
- Excellent knowledge of JavaScript (ES6);
- Excellent knowledge of one of the frameworks: Sencha Touch 2, Angular 2 and Ionic 2 (Ext JS 6 and TypeScript);
- Knowledge of HTML and CSS;
- Knowledge of Node.js programming language is a plus;
- Knowledge of SQL (T-SQL) programming language is a plus;
- Knowledge of C# (.NET) programming language is desirable;
- Knowledge of Visual Basic programming language is desirable;
- Strong interpersonal and communication skills; ability to work in a team;
- Ability to meet deadlines; high sense of responsibility;
- Fluency in Armenian and Russian languages; knowledge of technical English language.

Benefits

Job URL: iJob.am - Web Developer @ EvocaBank CJSC

Job: Senior Network and Computer System Administrator at LDT Technology LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: System Admin/Engineer

Type: Full time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

    Install and configure software and hardware

 •     Manage network servers and technology tools
 •     Set up accounts and workstations
 •     Monitor performance and maintain systems according to requirements
 •     Troubleshoot issues and outages
 •     Ensure security through access controls, backups and firewalls
 •     Upgrade systems with new releases and models
 •     Build an internal wiki with technical documentation, manuals and IT policies
 •     MySQL database administration
 •     Strong knowledge of Windows server and Linux systems administration

RequiredQualifications

 •     Proven experience as a System Administrator, Network Administrator or similar role
 •     Experience with databases, networks (LAN, WAN) and patch management
 •     Knowledge of system security (e.g. intrusion detection systems) and data backup/recovery
 •     Ability to create scripts in Python, Perl or other language
 •     Familiarity with various operating systems and platforms
 •     Resourcefulness and problem-solving aptitude
 •     Excellent communication skills
 •     Good Experience in Cisco switches and firewall
 •     Experience in VMware infrastructure
 •     BSc/Ba in Information Technology, Computer Science or a related discipline; professional certification is a plus

Benefits

Job URL: iJob.am - Senior Network and Computer System Administrator @ LDT Technology LLC

Job: Exam Proctor at American University of Armenia American University of Armenia Fund Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Education/Training

Type: Full Time

Deadline: 02-May-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
Application deadline: 5:45pm; May 2, 2018

Company: American University of Armenia (AUA), CBE

Position: Exam Proctor

Contract type/Period: Short-term service contract

Job Location: Yerevan, Armenia

Compensation: Hourly payment (2,500 AMD gross per hour/on call basis)

Responsibilities
-Perform exam proctoring during midterm and final exams
-Respect and strictly follow the set of exam/proctoring rules established by CBE AUA
-Report immediately on any violation of exam rules and regulations to allow for taking corresponding actions in a timely manner
-Maintain confidentiality regarding the information being processed

RequiredQualifications
-University degree (Master's degree is preferable)
-Fluency in English and Armenian
-Strong communication and interpersonal skills
-Strong awareness of AUA values, norms as well as general academic policies
-Demonstrated integrity and high standards of work ethics

Benefits

Job URL: iJob.am - Exam Proctor @ American University of Armenia American University of Armenia Fund

Job: Տնօրենի օգնական / գործավարուհի at Prof Al LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Վարչական/Գրասենյակային

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 30-Apr-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
Ընկերությանն անհրաժեշտ է Տնօրենի օգնական / գործավարուհի:

Responsibilities
-Ընդունել և գրանցել թղթակցություն
-Պատասխանել հեռախոսազանգերի
-Վարել փաստաթղթային հաշվառում

RequiredQualifications
-Բարձրագույմ կրթություն
-Համակարգչային վարժ գիտելիքներ
-Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
-Պատասխանատվության բարձր զգացում, կարգապահություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Տնօրենի օգնական / գործավարուհի @ Prof Al LLC

Job: Freight Sales Coordinator at WolvesBP Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Logistics, Transportation

Type: Full Time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary: High

Description
Our US based company is in need of a highly motivated Logistics Coordinator.

The successful candidate will be responsible for managing all aspects of shipping routes and delivery, specifically with regard to customer satisfaction. We like to encourage repeat business among our customers, so we take customer service seriously. Everyone in the logistics department is responsible for responding immediately to customer questions and complaints. Staying on top of all accounts and coordinating with other departments are essential qualities to possess in this position.

DETAILS
Monday – Friday: 19:00 – 02:00
Travel allowance to home will be provided
Friendly atmosphere is guaranteed

Responsibilities
-Facilitate the dispatching of loads from one destination to another by accurately and promptly inputting order information in the system
-Dispatch freight for delivery and arrange for pickups
-Provide daily follow-up and status updates to customers regarding shipments
-Answer phone calls and provide necessary information in professional manner
-Build a favorable and professional company image through phone interaction and account management
-Arrange transportation, schedule staff, and orchestrate deliveries to meet customer demand with no delay
-Negotiate with customers and other involved parties to achieve profitable deals and mutual satisfaction
-Record shipment data such as weight, charges, special requirements, damages or other details
-Fill necessary documentation for closing the deal with the customer
-Strictly follow company business processes
-Rectify problems such as damages, delays and non-conformance to specifications
-Document and escalate any customer service issues and/or shipping/receiving errors to management
-Complete and provide reports to management when required
-Other domain-related tasks as assigned by management

RequiredQualifications
-Excellent knowledge of English, both written and oral
-Students are also welcome (could be a good chance for combining education with work)
-Strong negotiations and sales skills
-Proactive problem solving
-Ability to handle volume of 70-80 calls per day
-Detail oriented and ability to track multiple processes simultaneously
-Computer-savvy and data entry skills
-Ability to work in multi-cultural environment, with people of different nationalities and backgrounds
-Outstanding organizational and coordination abilities
-Excellent communication and interpersonal skills
-Ability to strictly follow verbal and written instructions
-Ability to work under pressure and in stressful situations
-Highly energetic and motivated

Benefits

Job URL: iJob.am - Freight Sales Coordinator @ WolvesBP

Job: Ինժեներ-էլեկտրոնշիկ at "Մեդտեխսերվիս" Ս��Ը Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Ինժեներական, Տեխնոլոգիական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
Կազմակերպությանը անհրաժեշտ է ինժեներ-էլեկտրոնշիկ:

Responsibilities
-Բժշկական սարքավորումների վերանորոգում , սպասարկում

RequiredQualifications
-Աշխատանքային փորձը պարտադիր է

Benefits

Job URL: iJob.am - Ինժեներ-էլեկտրոնշիկ @ "Մեդտեխսերվիս" ՍՊԸ

Job: Marketing and PR Manager at Play City Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Marketing/Advertising/PR

Type: Full time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Design, implement, and facilitate short and long term marketing plans for the company;
 • Develop an annual marketing plan in conjunction with the sales department;
 • Conduct market researches to determine the demand for the company’s product and service and to identify the target market;
 • Organize and implement customer relations including: customer satisfaction surveys, customer development activities, special events, etc;
 • Implement corporate communication activities including external and internal communications and public relations systems;
 • Oversee and conduct company’s digital marketing efforts including supervision of Web site design and maintenance;
 • Social media management
 • Design and upload new materials to the website;
 • Implement and manage e-commerce;
 • Implement and organize activities to promote the product and services and to attract new customers;
 • Coordinate advertising activities;
 • Achieve frequent, timely and positive media coverage across all available media.

RequiredQualifications

 • University degree in Marketing, PR or IT;
 • At least 3 years of experience in marketing and PR;
 • Experience in digital marketing;
 • Knowledge of HTML and web design is preferred;
 • Fluency in Armenian, Russian and English languages;
 • Strong understanding of customer and market dynamics and requirements.
 • High level of creativity,
 • Strong organizational skills and ability to work under pressure;
 • Good mental and arithmetical skills;
 • Excellent communication and presentation skills;
 • Teamwork ability.

Benefits

Job URL: iJob.am - Marketing and PR Manager @ Play City

Job: Digital Marketing and PR Specialist at La Galleria Luxury Boutiques Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Marketing/Advertising/PR

Type: Full time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Conduct company’s digital marketing efforts including supervision of Web site design and maintenance;
 • Develop, manage and analysis of digital campaigns
 • Design and upload new materials to the website;
 • Implement and manage e-commerce;
 • Manage customer data in CRM and provide data analysis;
 • Implement and organize activities to promote the product and services and to attract new customers;
 • Achieve frequent, timely and positive media coverage across all available media;
 • Conduct market researches and analysis;
 • Implement corporate communication activities including external and internal communications and public relations systems.

RequiredQualifications

 • University degree in Marketing, PR or IT;
 • At least 2 years of experience in  digital marketing;
 • Knowledge of HTML and web design;
 • Involvement in fashion industry is preferred;
 • Fluency in Armenian, Russian and English languages;
 • Strong understanding of customer and market dynamics and requirements.
 • High level of creativity,
 • Strong organizational skills and ability to work under pressure;
 • Good mental and arithmetical skills;
 • Excellent communication and presentation skills;
 • Teamwork ability.

Benefits

Job URL: iJob.am - Digital Marketing and PR Specialist @ La Galleria Luxury Boutiques

Job: Հաճախորդն��րի հետ կապի մասնագետ at Admosphere Armenia CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Հետազոտություն/Գիտություն

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 02-May-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
Ընկերությանն անհրաժեշտ է Հաճախորդների հետ կապի մասնագետ

Responsibilities
-Ընկերության գործընկերներին ցուցաբերել տեխնիկական օժանդակություն

RequiredQualifications
-Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
-Համակարգչի գերազանց իմացություն (word,excel, social media)
-Անգլերենի գերազանց իմացություն. Ռուսերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
-Մեդիա ոլորտում ունեցած փորձը կդիտվի որպես առավելություն
-Պատասխանատվության բարձր զգացում
-Հեռախոսով համբերատար շփվելու կարողություն
-Արագ կողմնորոշվելու ունակություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Հաճախորդների հետ կապի մասնագետ @ Admosphere Armenia CJSC

Job: ISET-ի տնտեսագիտության մագիստրոսական ծրագիր at International School of Economics at Tbilisi State University (ISET) Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Կրթություն/Ուսուցում

Type: Այլ

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
ISET-ի տնտեսագիտության մագիստրոսական ծրագիր

Թբիլիսիի պետական համալսարանին կից գործող Էկոնոմիկայի միջազգային դպրոցը (ISET) սկսում է տնտեսագիտության մագիստրոսական հեղինակավոր ծրագրի մասնակցության դիմում-հայտերի ընդունումը: Հայ դիմորդների համար գործում են հետևյալ պայմանները՝

•Լրիվ կամ մասնակի կրթաթոշակներ
•Անվճար կացարանի ապահովում Թբիլիսիում ուսանելու ողջ ընթացքում
•Պրակտիկայի և/կամ մեկ սեմեստր Եվրոպայում ուսանելու հնարավորություն
•Ամառային պրակտիկա/ Հայաստանում աշխատելու հնարավորություն
•Հնարավորություն՝ մասնակցելու բարձրակարգ ասպիրանտական ծրագրերի ԱՄՆ-ում և Արևմտյան Եվրոպայում

Մագիստրոսական ծրագրում ներգրավված բոլոր հայ ուսանողների համար ISET-ի ուսումնառության առաջին կիսամյակը (8 շաբաթ, 2018թ. սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում) կլինեն անվճար:

Մագիստրոսական ծրագրում ներգրավված բոլոր ուսանողները, որոնք չունեն կրթություն Տնտեսագիտության, Մաթեմատիկայի կամ Վիճակագրության ոլորտում, կստանան հնարավորություն մասնակցելու Ամառային դասընթացին, որտեղ կդասավանդվեն այս առարկաներին վերաբերող առանցքային թեմաներ ISET-ում ուսումնառությանը պատրաստվելու համար (3 շաբաթ, 2018թ. օգոստոս ամսին):

2018թ. աշնանը սկսվող ծրագրի մասնակցության դիմումները կընդունվեն առցանց (www.iset.ge) մինչև 2018թ. ապրիլի 30-ը: Մաթեմատիկայի և անգլերեն լեզվի ընդունելության քննությունները կանցկացվեն 2018թ. մայիսի սկզբին Երևանում:

ISET-ի կրթական ծրագիրը արտացոլում է ԱՄՆ-ի և Արևմտյան Եվրոպայի լավագույն կրթական ծրագրերը, իսկ դասավանդումը անց է կացվում բացառապես անգլերենով, օտարերկրյա դասախոսների կողմից:
Ցանկության դեպքում 2018թ.-ին ISET ընդունված ուսանողները կարող են մասնակցել մասնագիտական կիրառական դասընթացների, ինչպիսիք են՝ «Էներգետիկա և բնապահպանություն», «Սոցիալական քաղաքագիտություն», «Գյուղէկոնոմիկա», «Մակրոտնտեսական քաղաքականության և մասնավոր սեկտորի զարգացում», որոնց ընթացքում նրանց տրվում է ազատություն՝ մշակելու անհատական կրթական պլաններ, այդպիսով պատրաստվելով պրոֆեսիոնալ կարիերային հասարակական քաղաքականության, բանկային և ֆինանսական վերլուծությունների բնագավառներում:

Զգալի շեշտ է դրվում հայ ուանողներին օգնելու՝ ԱՄՆ-ի և Արևմտյան Եվրոպայի ասպիրանտական ծրագրերում ներգրավվելու վրա: ISET-ի հպարտանալու առիթներից մեկն այն է, որ կրթօջախի շրջանավարտները հաջողությամբ աշխատանք են գտնում աշխարհի հեղինակավոր ուսումնական հաստատություններում, ինչպիսիք են՝ Չիկագոյի, Նյու-Յորքի, Ստենֆորդի, Փենսիլվանիայի, Լեսթերի, Վարվիքի, ՄաքԳիլի համալսարանները, Քալիֆորնիայի տեխնոլոգիական ինստիտուտը, Փենսիլվանիայի պետական համալսարանը և այլն: ISET-ի շուրջ 34 շրջանավարտներ ներկայումս շարունակում են իրենց ուսուցումը ասպիրանտուրայում ԱՄՆ-ում և Արևմտյան Եվրոպայում, օգտվելով ամբողջական կրթաթոշակներից և ուսանողական թոշակներից:

ISET-ի մասին: Էկոնոմիկայի միջազգային դպրոցը ստեղծվել է 2006-ին և հովանավորվում է միջազգային դոնորների կոնսորցիումի կողմից` այդ թվում British Petroleum-ը, CERGE-EI հիմնադրամը, Վրաստանի կառավարությունը, Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարարությունը, OSI-ը, Sida-ը, USAID-ը և Համաշխարհային բանկը: ISET–ն Հարավային Կովկասում գտնվող միակ հաստատությունն է, որն առաջարկում է միջազգային պահանջներին համապատասխանող տնտեսագիտության մագիստրոսական ծրագիր: Իր առջև դնելով տարածաշրջանում կրթությունը և հետազոտությունը զարգացնելու առաքելություն` էկոնոմիկայի դպրոցը ջերմորեն բացում է դռները անդրկովկասյան երկրների ուսանողների առջև:
ISET-ի բոլոր 287 շրջանավարտները ներկայումս աշխատում կամ շարունակում են կրթությունը արտերկրում: ISET-ի սաները շարունակում են կրթությունը ասպիրանտական ծրագրերում, ակտիվորեն ներգրավված են անալիտիկ ոլորտում՝ զբաղեցնելով բարձր պաշտոններ միջազգային բանկերում, բոլոր երեք հարավկովկասյան երկրների նախարարություններում:

Responsibilities
-N/A

RequiredQualifications
-N/A

Benefits

Job URL: iJob.am - ISET-ի տնտեսագիտության մագիստրոսական ծրագիր @ International School of Economics at Tbilisi State University (ISET)

Job: ISET’s Master’s Degree in Economics at International School of Economics at Tbilisi State University (ISET) Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Education/Training

Type: Other

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
ISET's Master's Degree in Economics

The International School of Economics at Tbilisi State University (ISET) accepts online applications for its highly-prestigious Master's Degree Program in Economics. Armenian applicants are offered:

•Scholarships, covering the full or partial cost of tuition
•Living stipends
•Free housing for the entire duration of studies in Tbilisi
•Possibility of internships and/or semester abroad in Europe
•Summer internships/job placements in Armenia
•Placement in top PhD programs in the US and Western Europe

All Armenian students accepted into the Master's program will be invited to study tuition-free during the first miniterm (8 weeks in September-October 2018).

All students accepted into the Master's program without a strong background in Economics, Mathematics and Statistics will have an opportunity to take part in a Summer Course covering key topics in these subjects to prepare for their studies at ISET (3 weeks in August 2018).

Applications for admission in fall 2018 are accepted online (www.iset.ge) until April 30, 2018. Admission exams in English and mathematics will be conducted in Yerevan, in early May 2018.

ISET's curriculum mirrors the best programs in the US and Western Europe, and is taught all in English by international professors. Students entering ISET in 2018 can choose to participate in Applied Concentrations, such as: Energy and Environment, Social Policy, Agricultural Economics, Macroeconomic Policy and Private Sector Development, and are given the flexibility to design an individual study plan preparing them for professional careers in public policy, banking and financial analysis.

Very strong emphasis is laid on helping Armenian students with placement in top PhD programs in the US and Western Europe. ISET is extremely proud of its success in placing graduates in the most prestigious departments around the world: Chicago, NYU, Caltech, Stanford, UPenn and PennState, Leicester, Warwick and McGill, among many others. Thirty-four ISET graduates are currently enrolled in PhD programs in the United States and Western Europe, all receiving full scholarships and stipends.

About ISET: Established in 2006, ISET is sponsored by a consortium of prominent international donors, including BP, the CERGE-EI Foundation, the Government of Georgia, the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Open Society Foundation, Swedish International Cooperation Agency, US Agency for International Development, and the World Bank. It is the only institution in the South Caucasus offering an international-caliber Master's Program in Economics. From a total of 287 ISET graduates, all are employed or studying abroad. ISETers hold leading analytical positions in the National Banks and ministries in all three South Caucasus countries and study in PhD programs.

Responsibilities
-N/A

RequiredQualifications
-N/A

Benefits

Job URL: iJob.am - ISET's Master's Degree in Economics @ International School of Economics at Tbilisi State University (ISET)

Job: Հաշվապահ at Ե��ԵՎԱՆԻ ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԽՈՂՈՎԱ��ՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ «ՄԵՏԱԼ ՍՏԻԼ» ՓԲԸ Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary: հարցազրույցի արդյունքներից կախված

Description
Աշխատանքային օրերը շաբաթական 6 օր, աշխատանքային ժամերը՝ 9:00-19:00
Կազմակերպության հասցեն՝ ք.Երևան, Շենգավիթ, Արտաշիսյան 94/6

Responsibilities
-Կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման վարում,մասնավորապես՝ -ստացված ծառայությունների ձևակերպում հաշվապահական ծրագրում
-հաշիվների, հաշվարկային փաստաթղթերի դուրս գրում հաշվապահական և e-invoicing ծրագրերով
-ծախսերի հաշվառում, աշխատանքային պայմանագրերի կազմում, աշխատավարձի հաշվարկ և ձևակերպում
-դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվառում պարտավորությունների վճարումներ
-հարկային պարտավորությունների հաշվարկներ և վճարումների կատարումներ

RequiredQualifications
-Բարձրագույն կրթություն, ցանկալի է Հաշվապահի և (կամ) Ֆինանսիստի և (կամ) Տնտեսագետի մասնագիտությամբ
-Մասնագիտական աշխատանքային փորձ հաշվապահության ոլորտում
-ՀՀ հարկային օրենսդրության և այլ հարակից իրավական ակտերի իմացություն
-ՀԾ հաշվապահական ծրագրի իմացություն
-Համակարգչից վարժ օգտվելու, ինչպես նաև Excel, Word ծրագրերով աշխատելու կարողություն
-Ռուսերենի իմացությունը կարող է դիտվել որպես առավելություն
-Պատասխանատու և պարտաճանաչ մոտեցում աշխատանքին
-Թիմում աշխատելու ունակություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Հաշվապահ @ ԵՐԵՎԱՆԻ ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ «ՄԵՏԱԼ ՍՏԻԼ» ՓԲԸ

Job: Հաշվետար at Ե��ԵՎԱՆԻ ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԽՈՂՈՎԱ��ՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ «ՄԵՏԱԼ ՍՏԻԼ» ՓԲԸ Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary: հարցազրույցի արդյունքներից կախված

Description
Կազմակերպությանն անհրաժեշտ է հաշվետար:
-Աշխատանքային օրերը շաբաթական 6 օր, աշխատանքային ժամերը՝ 9:00-19:00
-Կազմակերպության հասցեն՝ ք.Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Բաբաջանյան 104

Responsibilities
-Հարկային հաշիվների, հաշվարկային փաստաթղթերի, փոխանցման հաշիվների դուրս գրում հաշվապահական և e-invoicing ծրագրերով
-Կանխիկ դրամի շարժի վարում, դրամարկղի մուտքի և ելքի օրդերների լրացում
-Ընթացիկ հաշվետարական աշխատանքներ գլխավոր հաշվապահի հանձնարարությամբ
-Պահանջվող հմտություններ և գիտելիքներ՝
-ՀԾ հաշվապահ-7 ծրագրի իմացություն
-e-invoicing համակարգում աշխատանքի փորձառություն
-բազային գիտելիքներ ՀՀ հաշվապահական և հարկային օրենսդրության ոլորտում

RequiredQualifications
-Բարձրագույն կրթություն, ցանկալի է Հաշվապահի և (կամ) Ֆինանսիստի և (կամ) Տնտեսագետի մասնագիտությամբ
-Մասնագիտական աշխատանքային փորձ հաշվապահության ոլորտում
-ՀՀ հարկային օրենսդրության և այլ հարակից իրավական ակտերի իմացություն
-ՀԾ հաշվապահական ծրագրի իմացություն
-Համակարգչից վարժ օգտվելու, ինչպես նաև Excel, Word ծրագրերով աշխատելու կարողություն
-Ռուսերենի իմացությունը կարող է դիտվել որպես առավելություն
-Պատասխանատու և պարտաճանաչ մոտեցում աշխատանքին
-Թիմում աշխատելու ունակություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Հաշվետար @ ԵՐԵՎԱՆԻ ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ «ՄԵՏԱԼ ՍՏԻԼ» ՓԲԸ

Job: Aparan Branch Manager at Kamurj UCO CJSC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category:

Type: Full-time

Deadline: 04-May-18 00:00:00

Salary:

Description
"Kamurj" UCO CJSC announces a competition for the position of its Aparan Branch Manager, the main responsibilities of the Manager include organizing the efficient work of the Branch staff, managing lending activities, ensuring high quality of services provided by the Company, close cooperation with the customers, approving loans, ensuring that the lending targets are met, etc.

Responsibilities
- Manage the branch operations;
- Responsible for the customer recruitment;
- Control the work of the employees;
- Disseminate information on credit services provided by the Company;
- Responsible for professional, effective and appropriate handling of all customer requests and complaints;
- Involve in customer service processes whenever necessary;
- Responsible for analysis and assessment of customers' business activities and repayment capacity;
- Review and sign loan documents;
- Responsible for client/ portfolio monitoring;
- Prepare and submit monthly and quarterly reports.

RequiredQualifications
- University degree in Economics, Finance or Banking;
- At least 2 years of experience in the finance sphere;
- Planning and organizational skills;
- Analytical skills;
- Organizational and management skills;
- Communication and negotiation skills;
- Ability to work in a team;
- Ability to make decisions in a tense environment;
- Willingness to work out of office 60 percent of the working hours.

Benefits

Job URL: iJob.am - Aparan Branch Manager @ Kamurj UCO CJSC

Job: Full-Stack Developer at AIST Global Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Software development

Type: Full time

Deadline: 20-May-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

 • Design, develop and maintain software code according to functional and technical design specifications.
 • Work in a team, be collaborative and communicative
 • Bring continuous improvements/efficiencies to the software
 • Constantly self-develop by learning new methodologies and technologies 

RequiredQualifications

 

 • At least one year of relevant experience
 • Experience with HTML/CSS, Javascript, AngularJS, Vue.JS, OOP, PHP, Laravel, MySQL
 • Experience with APIs
 • Self-management skills

Benefits

Job URL: iJob.am - Full-Stack Developer @ AIST Global